Zájem o členství

Pro zájemce o členství

Přijď mezi nás, jezdi s námi do přírody, uč se tábornickým dovednostem a staň se členem kolektivu opravdových kamarádů a kamarádek.

Kontaktujte nás: Kontakty

Aktuální informace pro zájemce o členství ve věku 7 -15 let:

Informace o platbách ročních příspěvků v roce 2022

Každý člen našeho klubu je povinen uhradit vždy na každý kalendářní rok členské a klubové příspěvky. Nově příchozí členové musí odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Po zaplacení  uvedených příspěvků a odevzdání přihlášky se může člen celoročně účastnit všech akcí pořádaných naším klubem dle cílové skupiny, na níž je akce zaměřena (tzn. s ohledem na věk a míru tábornických dovednosti a znalostí).

Člen má právo zejména:

 • účastnit se pravidelných týdenních schůzek, pravidelných výprav, letních a zimních táborů
 • od 15 let se účastnit vzdělávacích akcí pořádaných ČTU,
 • od 15 let při delegování oblasti Praha volit orgány vedení ČTU na celostátním Sněmu ČTU,
 • mít přístup k uzavřené skupině na sociální síti facebook,
 • dostávat informace e-mailem o připravovaných akcích,
 • od 15 let věku se ucházet při dosažení potřebných kompetencí o dobrovolnickou práci na pozici praktikanta,
 • od 18 let věku se ucházet o dobrovolnickou práci na pozici vedoucího.

Člen má povinnost zejména:

 • řádně hradit členské a klubové příspěvky v předepsané výši,
 • mí podanou řádně vyplněnou přihlášku (pouze u nových členů),
 • přihlašovat se předepsaným způsobem dle pokynů na příslušné akce,
 • v případě, že je členem přihlášen na akci a zjistí, že se nebude moci zúčastnit, informovat vedení nebo organizátora příslušné akce o změně včas,
 • jednat v souladu s posláním tábornického klubu Poutníci Praha,
 • dodržovat pravidla v souladu se stanovami ČTU,
 • ctít a posilovat svým jednáním správné morální zásady mezi členy klubu i mimo něj.

Roční členské příspěvky činí 200,-/300,-/os a jsou naším klubem v plné výši odváděny ústředí oblasti Praha České tábornické unie

Roční klubové příspěvky činí 500,-/os a zůstávají klubu POUTNÍCI jako jeho jediný jistý zdroj příjmů. Pro fungování klubu jsou nepostradatelné. Díky nim můžeme pokrýt nejnutnější provozní náklady a pořizovat základní vybavení klubu.

 Roční příspěvky dle kategorie celkem činí:

 • 500,- + 200,- Kč nevýdělečně činní (bez ohledu na věk – tedy např. děti, studující, nezaměstnaní, důchodci),
 • 500,- + 300,- Kč výdělečně činní

Není možné uhradit jen jeden z uvedených příspěvků, tj. jen klubový nebo jen členský. V takovém případě bude člen vyzván k doplacení zbývající částky. A pokud tak do 14 dnů neučiní, bude mu vrácena již uhrazená neúplná částka zpět bez vzniku členství a na členství nevzniká nárok. Děkujeme za pochopení.

Dále upozorňujeme, že s administrativních a finančních důvodů je od roku 2016 účast na letním dětském táboře pořádaném naším klubem podmíněna členstvím v ČTU!!! Děkujeme za pochopení.

Příspěvky v celkové výši 700,-/800,- je nutné uhradit (současně s odevzdáním vyplněné přihlášky v případě nových členů) nejpozději  konce května 2022:

a) hotově k rukám hospodáře klubu L. Hovorkové či oddílového vedoucího na schůzce nebo

b) na účet  klubu č.ú. 166 187 450 / 0300, do příkazu k úhradě, prosíme, uveďte jako variabilní symbol datum narození člena, do poznámky jeho jméno a příjmení.

U platby převodem nutno počítat 1-2 dny, než bude částka připsána na náš účet.

Noví členové musí dodat spolu s platbou též vyplněnou přihlášku do ČTU !!!

Upozorňujeme, že pokračující členové, kteří příspěvky nezaplatí do stanoveného data, budou muset znovu vyplnit a podat přihlášku do ČTU.

Prosíme o včasné zaplacení výše zmíněných příspěvků, abychom splnili závazky vůči vedení ČTU i našemu klubu samotnému.

Číslo našeho bankovního účtu u Poštovní spořitelny:

166 187 450/0300